برچسب متخصصین: حافظان محیط زیست

کشاورزی و محیط زیست: کلیه مشاغل کشت و داشت و برداشت، پرورش جانوران سودمند، دامپزشکی، گیاه شناسی، مطالعات جنگل و آب و هوا، بیابان زدایی (نام پیشنهادی: حافظان محیط زیست)