برچسب متخصصین: دوستداران داده

فرآوری داده ها: کلیه مشاغل اطلاع رسانی، کتابداری، تولید نرم افزارهای اطلاعاتی، گسترش اطلاعات و اینترنت، ارزیابی داده ها، حفاظت داده ها (نام پیشنهادی: حافظان اطلاعات – دوستداران داده)