برچسب متخصصین: آچار فرانسه ها

فنی و مهندسی: کلیه مشاغل سخت افزار و نرم افزار، اختراع و تولید صنعتی، کارگری صنعتی، کارگاه ها، آزمایشگاه ها (نام پیشنهادی: آچار فرانسه ها)